Sverige runt

Vi får ta del av några exempel på lyckade satsningar som sker ute i landet och som är kopplade till lösningar på ett förändrat och förlängt arbetsliv.

Stockholm DigIT

DigIT var ett samverkansprojekt kring digital kompetensutveckling för medarbetare inom äldreomsorg och funktionshinderområdet inklusive socialpsykiatri.

Syftet med projektet var dels att trygga Stockholmsregionens kompetensförsörjning dels att öka kunskap, vilja och förmåga hos medarbetare inom vård- och omsorg att använda de digitala möjligheterna och möta framtidens krav på kompetens.

Under tre år rustade DigIT över 3 000 medarbetare och chefer med ökad digital kompetens.

  • Hur motiverades personal att våga, vilja och kunna använda digital teknik i arbetet, för att öka kvaliteten för brukarna?
  • Hur möttes olika behov hos medarbetare och chefer i 12 olika kommuner?
  • Hur skapades delaktighet och förankring?
  • Hur tas kunskaperna tillvara på arbetsplatserna?

Projektet startades i januari 2016 och samarbetsparter var Stockholms stad med samtliga fjorton stadsdelar och elva kommuner i Stockholms län. Stockholms stad var projektägare. Projektet löpte till och med december 2018.

Spången

Spången är ett kompetensförsörjningsprojekt inom Stockholms Stad. Målsättningen är att säkra personalförsörjningen inom förskola, äldreomsorg och funktionshinderområdet.

Anställda utan formell kompetens ska utbildas till barnskötare respektive vårdbiträde. Genom att använda en framtagen modell med jobbrotation, ersätter personer med kommunala visstidsanställningar ordinarie personal under deras utbildningstid.

Kommunala visstidsanställda erbjuds vikariat med kompletterande studier och får stöd av utbildade handledare på arbetsplatsen. Projektet startade i september 2018 och avslutas i december 2021.

Västerås stads medarbetare växer med sina digitala kollegor

Västerås stad jobbar med Digitalisering inom många verksamheter och har inte minst fått uppmärksamhet för arbetet med välfärdsteknik.
Även inom andra områden ser vi hur monotona och omständliga arbetsmoment behöver hanteras och förändras för att skapa mer meningsfullt arbetsinnehåll, öka effektiviteten och minimera rättningar.

I Västerås har vi sedan något år börjat automatisera och utveckla Löne- och Ekonomiprocesserna med stöd av digitala medarbetare(RPA).

Vi berättar om erfarenheterna att börja automatisera administrativa processer. Viktigt att jobba med stegvis utveckling och stark involvering av medarbetare. Det har lett till goda resultat och efterfrågan av ytterligare förändring och utveckling.

Digitala Västerbotten

Digitala Västerbotten är ett treårigt projekt som stöds av ERUF och drivs av Västerbottens femton kommuner, Örnsköldsviks kommun och region Västerbotten. Syftet med projektet är att våra medborgare ska kunna använda digitaliserings möjligheter genom bättre och mer e-tjänster, e-lärande och e-hälsa.

Erik Blix

Erik Blix är moderator på Arbetsgivarforum 2019

Erik Blix är moderator för Arbetsgivarforum 2019. Han är en av Sveriges mest erfarna och anlitade moderatorer. Han har 35 år bakom sig i radio och TV.

Till presentation