14. En digitaliseringsstrategi, en handlingsplan och en väg framåt

I oktober 2017 fick Sverige sin första nationella digitaliseringsstrategi beslutad av regeringen. Tillsammans med strategin ska nu en handlingsplan tas fram där arbetet leds av SKL i tätt samarbete med regeringen och Skolverket, men också i bred samverkan med skolväsendet och andra aktörer.

På den här nätverksdagen passar vi på att samverka med dig kring de tre fokusområdena Digital kompetens, Likvärdighet och tillgång samt forskning och uppföljning. Välkommen att vara med och påverka och samarbeta med oss kring utmaningen skolans digitalisering!

Under den här dagen kommer du att få möjlighet att både ta del av och påverka upplägget kring arbetet med handlingsplanen, komma med inspel och samverka i de frågor som känns relevanta för dig och den roll du har i verksamheten. Vi utgår från de tre delmålen i digitaliseringsstrategin: Digital kompetens, Likvärdig tillgång och användning samt Forskning och uppföljning, men eftersom områdena går in i varandra kommer vi också att arbeta utifrån det perspektivet.

Idén är att så långt som möjligt dela erfarenheter i frågorna, lyfta specifika utmaningar och diskutera möjliga lösningar. Vi vill med den här nätverksdagen fortsätta bygga vår gemensamma arena där bred samverkan, delaktighet och påverkansmöjlighet är nyckelord. Allt med målet att tillsammans hitta en väg framåt.

Arrangörer: SKL

Sveriges Kommuner och Landsting

Sveriges Kommuner och Landsting

SKL är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets alla kommuner, landsting och regioner.

Medarrangörer

Logotype Västkom
Logotype Göteborgs stad
Logotype Västra Götalandsregionen
Logotype Vinnova
Logotype Regeringskansliet Finansdepartementet
Logotype eSam

Mediepartner

Logotype Dagens Samhälle