11. AI = Automatisering med Intelligens

Mycket fokus riktas idag på att effektivisera offentlig förvaltning genom tillämpning av lösningar baserade på Artificiell Intelligens (AI) och/eller automatiserade, IT-baserade system, s k robotiserad processautomation – RPA. Alla dessa lösningar har ett internt fokus på organisationens handläggare, men vilka är kundernas/medborgarnas behov och nyttor?

Föreningen Sambruks ansats i detta seminarium är att inkludera medborgarens – oftast väsentliga – arbetsinsats i ansöknings- och handläggningsprocessen.

Arrangörer: Föreningen Sambruk

Agenda

10.30 Välkommen

10.40-11.20 Anders Ekholm, vVD Institutet för framtidsstudier

Digitisering, digitalisering och automatisering – många digitala vägar till förbättring, men är digitala robotar den enda/bästa lösningen?

Runt om i offentliga Sverige pågår satsningar på digitalisering, automatisering och införande av s k robothandläggare. Men går det att köpa ett färdigt system som löser allt? Hur gör man för att bli bättre på riktigt, vad fungerar, då vi inför ny teknik?

11.20-12.00 Mats Bohman, administrativ direktör Nacka kommun

Vägen mot den digitala kommunen

 • Tre praktikfall och erfarenheter av dem
  • e-tjänst och robot för hantering av ekonomiskt bistånd
  • Digitala tjänster och verksamhetssystem i ett inom överförmyndarverksamheten
  • e-tjänstsystem som en del i digital hantering av ärenden
 • Tankar om vägen framåt
  • Digitala tjänster på riktigt
  • Kommunens roll i det digitala nätverkssamhället
  • Digitaliseringen en nyckel för klara det kommunala uppdraget
 • Ledarskap för digitalisering
  • Att leda i komplexitet

12.00-13.00 Lunch/mingel

13.00-13.40 Marie Larsson, Avdelningschef, kvalitet och förnyelse Skellefteå kommun

Digital förändringsledning

 • Digital transformation – i HELA organisationen
 • Processer & informationsflöden
 • Praktikfall; robothandläggning av intern löneadministration

13.40-14.20 Thomas Wennersten, IT-chef Trollhättans stad

Vi gräver med en digital spade

Trollhättan har arbetat med processmodellering i många år, troligen mest konsekvent i hela kommunsverige. Thomas delar med sig av deras erfarenheter, vilka effekter man uppnått i verksamheten och för sina medborgare. Thomas funderar också mycket över den pågående trenden med robotisering och diskuterar fördelar och farhågor kring detta fenomen.

14.20-14.50 Kaffe

14.50-15.20 Claes-Olof Olsson, Verkst.tjm, Föreningen Sambruk

MEN; Medborgaren, då??

 • Praktikfall – självservice i Socialtjänsten
 • Andra möjligheter (hot?);
  • Medborgargenererade e-tjänster, t ex Malin Bergman, skolko.se, skoljakt.se

15.20-15.50, Peter Mankenskiöld, Projektledare för Föreningen Sambruks projekt GDPR-inventering med stöd av artificiell intelligens

Hur hanterar kommunen stora mängder personuppgifter inom ramen för GDPR?

Även en mellanstor kommun lagrar och behandlar ofantligt stora datamängder, ofta flera Terabyte data - en dominerande andel av detta innehåller personuppgifter. Föreningen Sambruk har i ett förstudieprojekt utarbetat ett unikt sätt att använda artificiell intelligens för att automatisera en väsentlig mängd av det arbete som krävs för att kartlägga personuppgifter, analysera hur och varför uppgifterna används och på så sätt säkerställa att den nya dataskyddslagstiftningen följs. Nästa steg är att effektivisera processen när en medborgare begär ut information om vilka personuppgifter kommunen behandlar.

15.50-16.20 Avslutande diskussion i PLENUM

16.20-16.30 Avslutning av konferens

Övriga hålltider

16.40-17.30 Föreningen Sambruks Årsmöte

Samtliga medlemmar hälsas välkomna till Årsmötet som den 23 maj. Årsmötet är föreningsmedlemmarnas formellt viktigaste och stadgeenliga forum för delaktighet och påverkan för föreningens verksamhet och utveckling.

På föreningsstämman ges föredragningar om tidigare och pågående verksamhet, samt beslut om verksamhetsplan för kommande år och en ny styrelse väljs.

Årsmötet hålls i samma lokal, R14, som föreningen Sambruks nätverksdag

Handlingar till årsmötet och konstituerande möte

17.30-18.30 Konstituerande möte med den nya styrelsen

Varmt välkomna hälsar föreningen Sambruks styrelse genom ordförande Monika Bubholz

Sveriges Kommuner och Landsting

Sveriges Kommuner och Landsting

SKL är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets alla kommuner, landsting och regioner.

Medarrangörer

Logotype Västkom
Logotype Göteborgs stad
Logotype Västra Götalandsregionen
Logotype Vinnova
Logotype Regeringskansliet Finansdepartementet
Logotype eSam

Mediepartner

Logotype Dagens Samhälle